اگر در حوزه استارتاپی یا کار آفرینی فعالیت می کنید یا به شغل بازاریابی علاقه دارید بدون شک کتاب تست مامان مخصوص شماست.

به گزارش کارآفرینان نیوز، عنوان این کتاب به تست مامان بدلیل این است که اگر شما از مادر خود سوالی و یا نظری درباره خود بپرسید بی شک مادر شما برای اینکه شما را دوست دارد.ممکن است حقیقت را به شما نگوید.

کتاب تست مامان کتابی ایست که به بازار یابان و صاحبان کسب و کار کمک خواهد کرد تا با مشتریان خود و مخاطبان خود به خوبی ارتباط برقرار کنند.

این کتاب مجموعه ای از تجربه های عملی است و می تواند نکات خوب و دقیقی رو به صاحبان کسب و کار ارائه کند.

بیشتر مواقع فروشندگان بدلیل اینکه از مشتریان خود سوالات خوب و درست نمی پرسند ،نمی توانند راه خود را پیدا کنند .

کل کتاب شامل نکته ها و ترفندهایی است که برای هر کارآفرینی جذاب است.
به شما هنر ارتباط برقرار کردن را می آموزد.که چطور یک گفت و گو را به وجود آورید و از آن اطلاعات مورد نظر خود را بدست آورید بدون آنکه  از هدف اصلی گفت و گو دور شوید.

کتاب تست مامان

بخشی از متن کتاب تست مامان

یه استارتاپ موفق اغلب روی یه ایده خاص تمرکز می کنه و همون رو پیاده سازی می کنه. نه اینکه با هر ایده ای که جلو پاش سبز می شه راهش رو عوض بکنه.

برای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻘﺪر ﯾﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه واﻗﻌﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ .

اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﺎزی را اﻧﺠﺎم دهیم.ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﮐـﺪام ﯾـﮏ از ﺳـﺌﻮاﻻت زﯾﺮ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﺑﺪ؟

ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺎنه ﺗـﺴﺖ ﻣﺎﻣـﺎن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﺧﯿﺮ؟

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾـﻦ ﺳـﺌﻮاﻻت را ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﮐـﺎر ﮐﻨﯿـﺪ، در اداﻣـﻪ ﻣـﺎ ﭼﯿﺰﻫـﺎی ﺑﯿـﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ.

  • آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻼن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،میخرید ؟
  • ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻼن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺣﺎﺿـﺮﯾﺪ ﭼﻘـﺪر ﭘﻮل ﺑﺪﻫﯿﺪ؟
  • ﭼﺮا ﻓﻼن وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟
  • ﺳﺮوﯾﺲ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل روﯾﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ وﯾﮋه ای دارد؟
  • و….

درباره نویسنده کتاب :راب فیتزپاتریک

راب فیتزپاتریک، کارآفرینِ در زمینه تکنولوژی است.
او یکی از شُرکای Founder Centric است. راب و همکارانش در فاندر سنتریک به شتاب‌دهنده‌های اروپایی و دانشگاه‌ها درباره ی طراحیِ کسب‌وکار و برنامه‌های آموزشی استارتاپی کمک می‌کنند.
راب سه شرکت رو با موفقیت ورشکسته کرده است، او سازنده‌ی محصولاتی است که توسط برندهای مطرح جهان نظیر: سونی و MTV مورد استفاده قرار میگیرد.

منبع: پین استارتاپ