به گزارش کارآفرینان نیوز اسفندماه سال گذشته به خواست آژانس و نظر دولت و تایید شورای عالی امنیت ملی(از باب حسن‌نیت) توافق شد که صرفا «توقف تصویربرداری» استثنا شود وگرنه حتی انتقال آنلاین تصاویر به آژانس هم شش ماه است متوقف شده است.

توافق اخیر با آژانس در حقیقت تمدید توافق قبلی است، نه توافق جدید.